Kenmerkende aspecten

tijdvak 1

 1. de levenswijze van jagers-verzamelaars;
 2. het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
 3. het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

tijdvak 2

 1. de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat;
 2. de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur;
 3. de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa
  verspreidde;
 4. de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-
  Europa;
 5. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten.

tijdvak 3

 1. de verspreiding van het christendom in geheel Europa;
 2. het ontstaan en de verspreiding van de islam;
 3. de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een
  zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid;
 4. het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.

tijdvak 4

 1. de opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving;
 2. de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden;
 3. het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het
  primaat behoorde te hebben;
 4. de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten; – het begin van staatsvorming en centralisatie.

Tijdvak 5

 1. het begin van de Europese overzeese expansie;
 2. het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling;
 3. de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid;
 4. de protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had;
 5. het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

tijdvak 6

 1. het streven van vorsten naar absolute macht;
 2. de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de
  Nederlandse Republiek;
 3. wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie;
 4. de wetenschappelijke revolutie.

tijdvak 7

 1. rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen;
 2. voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme);
 3. uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme;
 4. de democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

tijdvak 8

 1. de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving; – discussies over de ‘sociale kwestie’;
 2. de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie;
 3. de opkomst van emancipatiebewegingen;
 4. voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces;
 5. de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.

tijdvak 9

 1. de rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie;
 2. het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme;
 3. de crisis van het wereldkapitalisme;
 4. het voeren van twee wereldoorlogen;
 5. racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden;
 6. de Duitse bezetting van Nederland;
 7. verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid
  van de burgerbevolking bij oorlogvoering;
 8. vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.

tijdvak 10

 1. de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog;
 2. de dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld;
 3. de eenwording van Europa;
 4. de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot
  ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen;
 5. de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen